Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie w szczególności następujące Roboty:

 

1. Roboty drogowe

 • budowa drogi ekspresowej S19 oraz drogi krajowej nr 19 klasy GP - o przekroju 2x2 i łącznej długości około L=15,8 km;
 • budowa węzła „KUŹNICA” w km 5+846 – połączenie z drogą krajową nr 19, węzeł typu WB;
 • budowa węzła „SOKÓŁKA PÓLNOC” w km 15+125– połączenie z drogą krajową nr 19, węzeł typu WB;
 • budowa przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową;
 • budowa miejsc obsługi podróżnych POPŁAWCE oraz WOJNOWCE – zgodnie ze standardem MOP I rodzaju, z zapewnieniem rezerwy terenowej dla MOP rodzaju II;
 • rozbudowa istniejącej drogi krajowej nr 19
 • węzeł KUŹNICA – budowa odcinka dojazdowego do węzła, budowa wlotów na projektowane rondo w śladzie istniejącej drogi krajowej,
 • górne przejście dla zwierząt PZD - 5 – przebudowa odcinka DK19, polegająca na przeprowadzeniu drogi krajowej pod projektowanym przejściem dla zwierząt,
 • przejazd drogowy WD - 6 – budowa skrzyżowania typu rondo, stanowiącego połączenie DK19 z drogą powiatową nr 1264B, przebudowa zatok autobusowych,
 • węzeł SOKÓŁKA PÓŁNOC – budowa odcinka dojazdowego do węzła, budowa wlotów na projektowane rondo w śladzie istniejącej drogi krajowej,
 • rozbudowa i przebudowa odcinków dróg gminnych i powiatowych w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
 • budowa odcinków dodatkowych jezdni, stanowiących obsługę terenów przyległych;
 • budowa zjazdów do istniejących działek;
 • budowa infrastruktury komunikacyjnej, zapewniającej obsługę pieszych i rowerzystów – ciągi piesze i pieszo – rowerowe;
 • wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z oznakowaniem i ogrodzeniem drogi ekspresowej

 

2. Roboty mostowe

 • Budowa obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej

 • 2 obiektów typu WGP (1 wiadukt nad drogą, 1 obiekt nad linią kolejową),

 • Budowa obiektów inżynierskich nad drogą ekspresową

 • 7 obiektów typu WD (wiadukty nad drogą ekspresową),

 • Budowa przejść dla zwierząt dużych i średnich

 • 2 przejścia dolne w tym 1 zespolone z ciekiem,

 • 1 przejście górne

 • Budowa przejść dla małych zwierząt i płazów

 • przepusty typu PZM.

 

3. Urządzenia ochrony środowiska

 • przejścia dla zwierząt,

 • ekrany przeciwolśnieniowe,

 • ogrodzenia naprowadzające w rejonie przejść dla zwierząt,

 • urządzenia oczyszczające wody opadowe,

 

4. Urządzenia infrastruktury technicznej związanej z drogą

 • budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi,

 • budowa kanalizacji sanitarnej na MOP,

 • budowa sieci wodociągowej na MOP,

 • budowa zbiorników retencyjnych,

 • budowa oświetlenia wraz z zasilaniem,

 • budowa kanalizacji kablowej dla potrzeb Systemu Zarządzania Ruchem,

 • budowa kanału technologicznego.

 

5. Urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą

 • przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej,

 • przebudowa sieci wodociągowej,

 • przebudowa koryt rowów melioracyjnych i cieków wodnych,

 • budowa drenaży opaskowych,

 • przebudowa istniejącej infrastruktury energetycznej,

 • przebudowa istniejącej infrastruktury teletechnicznej.

 

6.Obiekty kubaturowe i mała architektura MOP

 • budynki toalety wolnostojącej,

 • elementy małej architektury (zadaszone miejsca wypoczynku dla podróżnych, place zabaw, ławki wolnostojące i kosze na śmieci)

 

7.Gospodarka zielenią

 • wycinka istniejących drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją,

 • nasadzenia zieleni w formie rzędów drzew i krzewów,

 • nasadzenia zieleni dogęszczającej wzdłuż obrzeżnej krawędzi lasu.

 

8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

 • ogrodzenie drogi ekspresowej,

 • drogowe bariery ochronne,

 • oznakowanie poziome i pionowe projektowanych dróg,

 • osłony przeciwolśnieniowe,

 • urządzenia systemu zarządzania ruchem.

 • urządzenia systemu buforowania pojazdów ciężarowych i osobowych

 

9. Rozbiórki

 • elementów dróg i ulic,

 • elementów sieci uzbrojenia terenu,

 • elementów małej architektury i ogrodzeń,

 • obiektów kubaturowych: budynków handlowo-usługowych (2szt.), budynków mieszkalnych (4 szt.), budynków gospodarczych (4 szt.), innych budowli (5 szt.),

 • obiektów inżynierskich (przepustów).

 

PROJEKTOWANE PARAMETRY DRÓG

 

W liniach rozgraniczających Wykonawca zaprojektuje i wykona drogę ekspresową S19 oraz drogę krajową Nr 19 klasy GP, w tym elementy infrastruktury o następujących parametrach.

 

Droga ekspresowa S19

 • Przekrój budowany - 2x2
 • Przekrój docelowy - 2x2
 • rodzaj konstrukcji nawierzchni - podatna lub sztywna (dookreślona przez Wykonawcę na etapie projektu budowlanego)
 • klasa techniczna - S
 • prędkość projektowa Vp - 120 km/h
 • ilość i szerokość pasów ruchu - 2 x 2 x 3,5 m
 • pas dzielący wraz z opaskami - min. 5 m
 • rezerwa pod trzeci pas ruchu
 • dla przekroju docelowego - brak
 • szerokość opaski - 0,5 m
 • pas awaryjny - 2,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji, bezpieczeństwa ruchu lub ochrony środowiska
 • kategoria ruchu - KR 5
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa - 5,0 m
 • pochylenie poprzeczne* - 2,5 %

 

*jezdnie drogi ekspresowej na prostym odcinku w planie powinny mieć pochylenie poprzeczne skierowane na zewnątrz korony drogi.

 

 

Droga krajowa Nr 19 na odcinku od przejścia granicznego w Kuźnicy,

tj. od km ok. 0+000 do km ok. 0+600,00:

 • przekrój budowany - 2 x (2+4)*
 • przekrój docelowy - 2 x (2+4)
 • rodzaj konstrukcji nawierzchni - sztywna
 • klasa techniczna - GP
 • prędkość projektowa Vp - 60 km/h
 • ilość i szerokość pasów ruchu - *) - 4 x 3,5 m (wyjazd z kraju) + 2 x 3,5 m (wjazd do kraju)
 • pas dzielący wraz z opaskami - min. 5,0 m
 • szerokość opaski - 0,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego - 1,50 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania
 • urządzeń organizacji, bezpieczeństwa ruchu lub ochrony środowiska
 • kategoria ruchu - KR5
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa - 5,0 m
 • pochylenie poprzeczne* - 2,5 %

 

Droga krajowa Nr 19 na odcinku od km ok. 0+600,00 do km ok. 5+190:

 • przekrój budowany - 2x2 (z przejściem do 2x(2+4) na odc. od km ok. 0+600 do km ok. 0+800)
 • przekrój docelowy - 2x2 (z przejściem do 2x(2+4) na odc. od km ok. 0+600 do km ok. 0+800)
 • rodzaj konstrukcji nawierzchni - podatna lub sztywna (dookreślona przez Wykonawcę na etapie
 • projektu budowlanego)
 • klasa techniczna - GP
 • prędkość projektowa Vp - 60 km/h (na odc. od km ok. 0+600 do km ok. 3+350),
 • 80 km/h (na odc. od km ok. 3+350 do km ok. 5+190)
 • ilość i szerokość pasów ruchu - 2 x 2 x 3,5 m
 • pas dzielący wraz z opaskami - min. 5,0 m
 • szerokość opaski - 0,5 m
 • szerokość pobocza utwardzonego - 2,5 m (konstrukcja nawierzchni pobocza identyczna jak pasa ruchu)
 • przechodząca bezpośrednio w pasy włączeń/wyłączeń
 • przy węźle „Kuźnica”
 • szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania
 • urządzeń organizacji, bezpieczeństwa ruchu lub ochrony środowiska
 • kategoria ruchu - KR5
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa - 5,0 m
 • pochylenie poprzeczne* - 2,5 %

 

* jezdnie drogi krajowej Nr 19 na prostym odcinku w planie powinny mieć pochylenie poprzeczne skierowane na zewnątrz korony drogi.